Isaac Asimov:  Io, Robot       scheda     opere     copertine     TecaLibri