Giancarlo Mei:  Canto latino       scheda     TecaLibri