Ed. Newton Compton:  Newton Compton 1969-2009       scheda     TecaLibri