copertine     fisica     TecaLibri

Hideo Nitta:  opere

  • 2006  Manga de Wakaru Butsuri (Rikigaku hen), Ohmsha, Tokyo, 2006
  • 2009  Manga de Wakaru Soutaiseiriron, Ohmsha, Tokyo, 2009