Etsuro Tanaka:  Anatomia       scheda     TecaLibri