Michael Yamashita:  Marco Polo       scheda     TecaLibri