filosofia     TecaLibri

Nagai Hitoshi:  opere

 • 1995  Wittgenstein nyūmon, [rif.]
  • Introduzione a Wittgenstein, Chikuma Shinsho, Tōkyō
 • 1998  Kore ga Nietzsche da, [rif.]
  • Questo Ť Nietzsche, KÚdansha Gendai Shinsho, Tōkyō
 • 2002  Jiten tetsugaku no ki, [rif.]
  • L'albero della filosofia, Kōdansha, Tōkyō
  • con: al.