epistemologia     TecaLibri

Todayama Kazuhisa:  opere

  • 2005  Kagaku tetsugaku no bōken saiensu no mokuteki to hōhō o saguru, [rif.]
    • L'avventura della filosofia della scienza: cercare un mezzo e un fine, NHK Shuppan, Tōkyō
  • 2014  Tetsugaku nyūmon, [rif.]
    • Introduzione alla filosofia, Chikuma Shinsho, Tōkyō