filosofia     TecaLibri

Ikimatsu Keizō:  opere

  • 2002  Shakai shisō no rekishi: Hegel, Marx, Weber, [rif.]
    • Storia del pensiero sociale: Hegel, Marx, Weber, Iwanami Gendai Bunko,Tōkyō
  • 2011  Gainen to rekishi ga wakaru seiyō tetsugaku shōjiten, [rif.]
    • #, Chikuma Gakugei Bunko, Tōkyō
    • a cura di: id., Itō Shuntarō, Iwata Yasuo, Kida Gen