Matteo Righetto:  Savana padana       scheda     TecaLibri