erotica     TecaLibri

Ihara Saikaku:  opere

  • 1642  Nasce a Osaka.
  • 1682  Vita di un libertino o La vita di un uomo amoroso, [rif.]
  • 1686  Cinque donne amorose
  • 1686  Koshoku ichidai onna
  • 1693  Muore.