filosofia     TecaLibri

Kumano Sumihiko:  opere

  • 2002  Sekai no genkai wo keiken suru koto wa kanō ka, [rif.]
    • Kant: possibile sperimentare il limite del mondo?, NHK Shuppan, Tōkyō
  • 2006  Seiyō tetsugakushi, kodai kara chūsei he, [rif.]
    • Storia della filosofia dall'epoca arcaica al medioevo, Iwanami Shoten, Tōkyō