Shin Takahashi:  Statistica       scheda     TecaLibri